Financování

  • Uzavření rezervační smlouvy

Do 3 pracovních dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte první zálohu (rezervační poplatek) ve výši 490.000 Kč, který se následně započte do celkové kupní ceny.

  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Do 30ti dnů od podpisu rezervační smlouvy podepíšeme Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následuje platba 20% kupní ceny se započtením rezervačního poplatku.

  • Třetí záloha

Třetí záloha ve výši 30% z kupní ceny se hradí do 5 pracovních dnů po dokončení hrubé stavby a dokončení rozvodů ZTI (montáž rozvodů vody a kanalizace a zařizovacích předmětů)

  • Kupní smlouva a doplatek

Doplatek do 5 pracovních dnů od podpisu Kupní smlouvy (podpis kupní smlouvy po nabytí právní moci Kolaudačního rozhodnutí a zápisu stavby do katastru nemovitostí)

  • Předání nemovitosti

K předání domu může dojít do 7 dnů ode provedení vkladu vlastnického práva.